Ordningsregler

Brf Havsljuset 3

Västra Varvsgatan 7 A, 211 11 MALMÖ

Organisationsnummer: 769617-8818


ORDNINGSREGLER 

 

för Bostadsrättsföreningen Havsljuset 3

 

 

 

Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

 

Ansvar för ordningen 

Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I den löpande förvaltningen ingår också ordningsfrågorna.

 

Detta innebär att styrelsen har ansvaret för att det är ordning och reda både i och utanför huset/husen. Alla är skyldiga att rätta sig efter ordningsreglerna. Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har Du inte bara rätten till en bostad i föreningens hus utan Du har också skyldigheter mot föreningen och övriga medlemmar!

 

För vem gäller reglerna

Ordningsreglerna gäller inte bara Dig som bostadsrättshavare. Även familjemedlemmar omfattas liksom gäster, inneboende eller hantverkare som utför arbete åt Dig i lägenheten. Ordningsreglerna gäller också för andrahands -hyresgäster. Om föreningen har egna hyresgäster gäller reglerna även dem.

 

Vad händer om ordningsreglerna inte följs

Om ordningsreglerna inte följs kan styrelsen i allvarligare fall ifrågasätta om Du skall få bo kvar. Förseelser som är av liten betydelse för föreningen och övriga medlemmar kan inte leda till uppsägning.

Först måste styrelsen anmana den som bryter mot reglerna att följa dessa. Därefter och om medlemmen eller hyresgästen trots anmaningen inte följer reglerna kan det blir fråga om uppsägning.

 

Har Du frågor

Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen.

 

 

1. Om allmän aktsamhet

 

a) Tänk på att vara rädd om och väl vårda föreningens egendom. Kostnader för underhåll och reparationer betalas av alla gemensamt.

b) Om akut skada inträffar i huset tag i första hand kontakt med någon i styrelsen eller fastighetsskötarfirman enligt anslag i porten. 

 

 

2. Om säkerhet

 

a) Kontrollera att ytterporten i fastigheten går i lås efter in- och utpassering.

 

b) Släpp inte in någon okänd person i fastigheten. Var särskilt vaksam när Du öppnar via porttelefonen.

 

c) Lämna inte källardörrar olåsta.

 

d) Var försiktig med eld. Läs noga igenom de brandföreskrifter som finns uppsatta på anslagstavlan vid postfacken. 

 

e) Din lägenhet ska vara utrustad med brandvarnare, se Din Bopärm.

 

f) Meddela grannar eller styrelsen om Du är bortrest under en längre tid.

 

 

3. Om gemensamma kostnader

 

Var sparsam vid varmvattenförbrukning och lämna inte vatten rinnande i onödan. Var också sparsam med el i fastighetens gemensamma utrymmen. Byt kranpackning när vatten står och droppar. Kostnader för vatten och el i gemensamma utrymmen betalas av alla bostadsrättshavare gemensamt.

 

 

4. Balkonger, altaner

 

Balkonger/altaner får inte användas för

a) permanent förvaring av föremål som inte hör till normal balkongmöblering.

b) skakning av mattor, sängkläder mm.

c) grillning med öppen eld. El och gasolgrill får dock användas om närboende grannar gett sitt samtycke. På balkong (icke inglasad) är det tillåtet att förvara gasolbehållare på upp till 30 liter. Övrig förvaring av brandfarliga varor är inte tillåten.

Placera blomlådor innanför balkongräcket.

 

Se till att balkong-/altandörr är ordentligt stängd för att undvika att vatten tränger in vid kraftig nederbörd och/eller snösmältning. Undvik att öppna balkong-/altandörr eller fönster vid kraftig blåst och se till att inte balkongmöbler, blomsterkrukor, golvbeklädnad o.d. orsakar skador av olika slag i vindbyarna.   

 

Beakta risken att föremål kan blåsa ner och skada människor på gångbanan/gatan nedanför.     

 

 

Markiser

Montering av markiser på fasad ovan fönsterpartier förordas kulör RAL 7035 på kassett monterad på puts och kassett monterad på vitt tegel gäller kulör RAL 9016.

Tillhörande väv/duk för bostäder typ; Sandatex 407/79, S7500-N (grå) samt för lokal; Sandatex 407/94, S4000-N (ljusgrå). Monteringen skall göras fackmannamässigt med hänsyn till regnvatten/smältvatten avrinning och vindpåkänning. Förutom säkerheten gällande monteringen svarar boende själv för att undvika/ta bort förekommande istappsbildning.

 

 

Vindskydd på balkonger

Markistyg/markiser som kan dras ut och föras in är inte bygglovpliktigt. Markistyget skall inte vara högre än balkongräcket. Kulören skall vara typ Sandatex 407/94, S4000-N (ljusgrå).

 

Markistyget/markiserna bör användas “säsongsvis”, dvs. tas ner på vinterhalvåret.

Plexiglas eller liknande som är fast monterat är bygglovpliktigt.

 

 

5. Havsljusets Samfällighet

 

Garage med gemensamma installationer och soprum för Brf Havsljuset 1 – 5 och trädgården mellan husen ingår i gemensamhetsanläggningen Havsljusets Samfällighet, som kommer att utfärda egna ordningsregler .

 

 

6. Matning av fåglar

 

Matning av fåglar är inte tillåten inom fastigheten på grund av att matrester riskerar att locka till sig råttor eller andra skadedjur.

 

 

7. Cyklar, mopeder, barnvagnar, rullatorer

 

Cyklar och mopeder ska förvaras i cykelrummet /i cykelstället och inte ställas utanför porten. Barnvagnar och rullatorer får inte placeras i entrén.

 

 

8. Gården

 

a) Föräldrar ansvarar för att barnens leksaker, cyklar mm samlas ihop efter dagens slut. 

b) Gården får användas för privata arrangemang. Bokning av gården sker på särskild bokningslista som finns hos styrelsen. Glöm inte att i förväg informera grannarna.

c) Marschaller ska placeras så att de inte ger upphov till sotfläckar eller på annat sätt skadar fasaden. Tag själv bort utbrunna marschallburkar, eventuella stearin- och sotfläckar.

 

 

9. Avfallshantering, el-avfall, kemiska produkter

 

a) Föreningen källsorterar avfallet; markerade kärl för olika avfallsprodukter finns placerade i soprummen / källaren. Vänligen respektera indelningsordningen av miljöhänsyn och kostnadsskäl.

b) Paketera soporna väl för att undvika att illaluktande uppkommer.

c) Kartonger och övrigt emballage ska vikas ihop eller tas isär för att spara utrymme; föreningen betalar för varje tömning. Färgburkar och andra kemiska produkter får inte lämnas i grovsoprummet utan ska lämnas på närmaste miljöstation.

d) Enligt lag ska el- och elektronikavfall samlas in särskilt och får därför inte lämnas i grovsoporna. Du ansvarar själv för att transportera sådant avfall till närmaste miljöstation / lämnas på av föreningen särskilt anvisad plats.

 

 

10. Källare

 

I källare får förvaras personliga tillhörigheter endast på avsedd plats. Gångarna ska hållas fria från saker och får inte belamras. Undvik att förvara stöldbegärlig egendom  i källare. 

 

 

11. Parabolantenn

 

Det är inte tillåtet att sätta upp parabolantenn eller annan utomhusantenn på fasad eller balkongräcke.

 

 

12.  Husdjur

 

Innehavare av husdjur ska övervaka att dessa inte stör eller förorenar i fastigheten och inte heller rastas i planteringar eller på barnens lekytor. Plocka upp djurets spillning.

 

 

13. Störningar

 

För att alla ska trivas är det viktigt att man inte störs av omkringboende. Alla boende är skyldiga att visa hänsyn. Lagen ser strängt på störningar! Den som stör och inte rättar sig efter tillsägelse från styrelsen kan i allvarligare fall komma att bli uppsagd från lägenheten. Skyldigheten gäller i lägenheten men också i gemensamma utrymmen som t ex i trapphus och hiss. Förekommande skor, stövlar, leksaker, barnvagnar etc får inte placeras i trapphus eller utanför lägenhetsdörrarna på grund av utrymningsregler.

 

Reglerna gäller dygnet runt men är extra angelägna att följa vardagar från kl 22 på kvällen till kl 7 på morgonen. Man bör därför undvika att köra tvätt- och diskmaskiner under denna tid. Har Du fest så informera gärna grannarna i god tid innan om Du tror att Du stör.

 

 

14. Andrahandsuthyrning

 

Uthyrning i andra hand kräver styrelsens samtycke. Begäran om samtycke ska vara skriftlig och innehålla skälet för begäran, tidsperiod och vem som ska hyra lägenheten. Om uthyrningen ska pågå längre tid än två år ska hyresgästen avstå från besittningsskydd. Besittningsskyddet för andrahandshyresgäst avtalas bort genom ansökan till hyresnämnden, som har särskild blankett för detta.

 

 

15. Lägenhetsunderhåll

 

Bostadsrättshavare ansvarar för att underhålla lägenheten. Vad som ingår i lägenheten och som ska underhållas framgår av föreningens stadgar. Till lägenheten räknas normalt lägenhetens golv, väggar och tak, inredning i kök och badrum, glas och bågar i fönster samt inner- och ytterdörrar. Om något går sönder måste Du se till att det repareras.

Det är särskilt viktigt att Du har uppsikt över lägenhetens våtutrymmen. Läckageskador kostar stora pengar och leder i allmänhet till stort obehag för den som drabbas.

En särskild bostadsrättsförsäkring kan vara ett bra skydd om olyckan är framme.

 

 

16. Förändringar i lägenheten 

 

Mindre förändringar får göras i lägenheten. Du får t ex lägga nya golv, sätta upp nya skåp eller byta ut vitvaror i köket. Mer omfattande förändringar kräver dock styrelsens tillstånd, t ex om Du vill ta ner en vägg, dra nya rör i kök och badrum. Ibland kan det också behövas bygganmälan för att utföra vissa åtgärder i lägenheten. Kontakta alltid styrelsen innan Du sätter igång! Tänk också på att ta hänsyn till de omkringboende när Du utför bullerstörande arbeten i lägenheten. Dessa bör i första hand utföras under dagtid. 

Montera inte mellanglaspersienner. Sätt i stället persiennerna på insidan av fönstret.

Vid mellanglaspersienner borras hål upp från insidan, varvid det öppnas för inneluften att gå in mellan glasen. Därmed ökar risken för kondens, som vi redan vet är känsligt i våra fönster.

 

 

17. Om Du tänker flytta

 

Fråga gärna styrelsen vilka rutiner som gäller vid överlåtelse. Tänk på att den som övertar Din lägenhet också ska godkännas som medlem i föreningen innan inflyttning får äga rum. Tag därför reda på vad som krävs för att få medlemskap. Tillsammans med en ansökan om medlemskap ska även ett exemplar av överlåtelseavtalet lämnas till styrelsen.

Lämna gärna kvar dessa ordningsregler till den som övertar Din lägenhet!

 

 

 

Utöver dessa ordningsregler gäller föreningens stadgar.

 

Dessa ordningsregler har beslutats på ordinarie föreningsstämma den 12 juni 2014 att gälla fr o m den 16 juni 2014.

Senast uppdaterad den 2020-07-16